Новини
  • Четвърти национален ученически конкурс ''Времена и будители'' още...
  • Резултати от ученически конкурс ''Васил Левски през моя поглед и сърце'', посветен на 150...още...
  • Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители до края на месец май!още...
  •    Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители на 24, 25, 26, 27, 28, 31...още...
  • Обучителен семинар още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Всемирна търговска география и статистика. Книжка I. Търговска география и статистика на Балканския полуостров. Учебник за търговските, занаятчийските, земледелческите и средните училища и за самоуци. Автор: Пранчов, Стоян. Преподавател в Държавното Търговско Училище в Свищов. Според програмата на Министерството на просвещението. Печатница "Съединение" на Славков и Попов, Свищов, 1888 г. Оригинал.
МОБГ Инв. № 5167 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Отечествена география с географията на другите страни в Балканския полуостров и Румъния. Учебник за долните класове на гимназиите и другите класни училища. Автор: Кънчов, Васил. Издателство и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1897 г., 177 с. Оригинал. Второ преработено издание.
МОБГ Инв. № 3704 НИ още...
Колекция ''Възрожденски учебници''
Кратак катихизис. Преведи от сърбски на български Теодор Т. Хрулев, взаимоучител свищовский, а напечата се с иждивението на Иована Стоянова. Мер. Букурещ в типографията на Нифона Митрополита, 1858. 29 с.
Инв. № 962 В
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по география за трети клас на народните прогимназии. Автори: Минев, П., п. Василев, Ив.. Трето променено издание, одобрено от МНП със заповед № 2244 от 19 май 1943 г. Книгоиздателство "П. Мартулков" - София, 1943 г., 152 с. Оригинал.
МОБГ Инв. № 4801 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по геология и минералогия за горните класове на средните училища. Автори: Д-р Бончев, Ст. и Нейчев, Ив. Учебникът е съставен по най-новите методични изисквания. Пето стереотипно издание, одобрено от МНП със заповед № 2906 от 6 август 1924 г.
Издание и печат Хр. Г. Данов, Пловдив,1924 г., 164 с. Оригинал.
МОБГ Инв. № 7607 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
География на България. Учебник за средните учебни заведения. Автори: Карел и Херман Шкорпил. С притурка за географията на съседните на България земи. Автор; И. Велков. Издание и печат Хр. Г. Данов, Пловдив,1889 г., 188 с. Оригинал. Второ преработено и допълнено издание. С 14 фигури в текста.
МОБГ Инв. № 3661 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Кратко учебно Земеописание. Общи познания из земеописанието изчислително, естествено и гражданско. Съставил Смирнов, К. Преведено от Благоев, Д. и Павлов, Д.Издава книжарницата на Хр. Г. Данов. Пловдив, Русе и Солун,1879 г. 114 с. Оригинал. Второ издание, преработено и допълнено по 14-то издание. С 26 образи в текста и 12 контурни карти.
МОБГ Инв. № 3716 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Географическо отечествоведение. Учебник за III-то отделение. Съставено от Шарапчиев, Никола по програмата, изработена от Учебен съвет при Министерството на Просвещението. Иадава книжарницата на Тодоров и Христов, В. Търново, 1884 г. Оригинал. 18 с.
МОБГ Инв. № 5051 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
География и статистика на Княжество България. Учебник за долните класове на гимназиите. Автор: Шкорпил, Х. К. Издание и печат Хр. Г. Данов, Пловдив,1892 г., 248 с. Оригинал. Второ преработено и допълнено издание. С 21 фигури и карти в текста.
МОБГ Инв. № 5048 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Отечествоведение. Учебник за III-то отделение. Съставили: Тодоров, В., Стойнов, П., Неделчев, Г. Книго-печатница на Фъртунов, Х. Т. С., В. Търново, 1899 г. Оригинал. 46 с.
МОБГ Инв. № 5052 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение