Новини
  •        В края на месец ноември успешно приключи спешният ремонт на сутерена и...още...
  •     Проектът „Детинска мъдрост – музейна забавачница“ на Националния музей на...още...
  •     Публичен урок на тема "Семейството - корени и криле" се проведе в Националния...още...
  • Директорът на НМО - Габровос покана от международно научно списание        ...още...
  •      Националният музей на образованието - Габрово обяви резултатите от...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Наука за песнотворство и стихотворство. [Мото: Народна песен.] Изработена от Петра В. Оджякова. Учебник за в по-главните общински български училища. С иждивение Славянскаго благотворителнаго общества св. св. Кирила и Методия в Одеса. Одеса, в печятницата Л. Нитче, 1871. 142 с.
Инв. № 774 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Уроци от землеописание от Й. Груев. Трето издание. Книжарница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1870. 276 с.
Инв. № 767 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Уроци от землеописание от Й. Груева. Второ издание. Издава ся от книжарницата на Хр. Г. Данова и Друж. в Пловдив, 1865. 249 с.
Инв. № 766 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Теоретическа и практическа числителница за ученици от средните класове и за самоуци. По най-добрите от тоя вид съчинения, съставил Хр. Г. Данов. Четвърто оправено издание. Книжарница на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчюк, Велес, 1874. (Печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и Сие.) 336 с.
Инв. № 784 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Пространна числителница с прибавление приличнити задатци на всяко действие. Нарядил Х. Г. Данов. Издава ся от съдружеството на Блъгарската книгопродавница в Пловдив. Пеща, 1859. У книгопечятн. Алоизия Бучянский. 189 с.
Инв. № 783 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Физическа география от М. Ф. Мори. С две карти – За ветровете и морските течения. Превел Д. Витанов. Издава книжярницата на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив. Русчюк, Велес, 1873. (В Прага, у книгопечятн. Милитки и Новак) 144 с.
Инв. № 762 В
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Задачник по смятане за второ отделение с практическо упътване за учителя. Сугарев Т. Печат и литограф на Янко С. Ковачев, София, 1900 г. Оригинал, печатно. 71 с.
Инв. № 15294 НИ
още...
Учебник ''Педагогическа психология'', 1975 г.
Учебник ''Педагогическа психология''. Автор: Генчо Димитров Пирьов. Държавно издателство "Наука и изкуство", Държавна печатница "Георги Димитров", София, 1975 г. , 504 с. Оригинал. Печатно. Издание VI.
Инв. № 29653 ННИ още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратка география математическа, физическа и политическа от И. Андреева (Богоров). Букурещ, в И. Копайнигова книгопечатня, 1851. 320 с. 1 карта.
Инв. № 1682 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Съкратена свещена история или примери от старите свети мъже, които са поживели във ветия и новия завет. Изведени и списани за полза на младораслите юноши от Никола К. Гранчарскаго, еленчанина. Издание второ. Прибавено с кратък катихизис на въпроси. С предстоянието на г. Рали П. Разисидес. Букурещ, на книгопечатницата у светая Митрополия, 1852. 48 с.
Инв. № 849 В
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


10, 23 ноември

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

  
 

В Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.